2017-08-28

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

UWAGA!

Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z informacją i instrukcją wypełnienia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.,- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59) 
2. Ustawa z dnia 27  czerwca 2017 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U. 2017 poz.1257)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (DzU  z 2014 r. poz. 232 t.j.); 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (DzU z 2010 r. nr 244, poz. 1626 ze zm.); 
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 2016 r. poz. 2094); 
6. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU z 2014 r. poz. 1145 ze zm.); 

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (DzUrz UE L 352.1 z 24.12.2013 r.).

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udzielenie pomocy indywidualnej de minimis w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Wymagane załączniki:

1.   Kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 

2. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika. 

3. Kopia świadectwa pracy potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika. 

4. Kopia dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu). 

5. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne). 

6. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy – dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca. 

7. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

9. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia. 

10. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę. 

11. W przypadku spółek- dodatkowe oświadczenia wspólnika i oświadczenia o sprawozdawczości finansowej.

Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam za zgodność z oryginałem”, datą, pieczątką pracodawcy.

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Opłaty

Nie podlega  opłacie skarbowej.

Termin załatwiania sprawy

Na podstawie 122 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz. 59) dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.

Jednostka odpowiedzialna

Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej. ul. Młodzieżowa 2,

pokój nr 212, tel. 81-820 45 05 wew. 65

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Poniatowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

I.  Źródło pochodzenia środków

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

II. Wysokość kwoty dofinansowaniakosztów kształcenia młodocianego pracownika

Na podstawie art. 122 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

1. W przypadku nauki zawodu:

do 8.081 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącego 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia. 

2. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

(za każdy pełny miesiąc kształcenia) – do 254 zł 

W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Kwoty dofinansowania określone w punktach 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa określa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

III. Podmioty, które są uprawnione do otrzymania dofinansowania 

Na podstawie art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe 
Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w § 10 ust. 3, 4 lub 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu tj.: 
 - posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia 
funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, albo 

- jeśli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie - to posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej, oraz:

•  świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub 

• świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu  zawodowego lub 

•   świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

•  dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać; 

oraz, w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy; 

b) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

IV. Dofinansowanie a pomoc de minimis 

a) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.1).

b) Pomoc de minimis to rodzaj wsparcia udzielanego przedsiębiorcom ze środków publicznych (w formie dotacji pieniężnej), którego maksymalna wielkość z różnych źródeł  nie może przekroczyć 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech lat podatkowych (tj. w ciągu  bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych). 

c) Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. 

d) Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może mu zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do wniosku  o dofinansowanie nie należy dołączać: 

- zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

- formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. 

V. Forma przyznania dofinansowania: 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej

Od 01.06.2017 r. w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, na podstawie  art. 127a §1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, strona (Wnioskodawca) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (Burmistrz Gminy Poniatowa). 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania (Wnioskodawcę), decyzja staje się ostateczna i prawomocna (wzór zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w załączniku) 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem 

Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia burmistrza (wójta, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

UWAGA!

Nie należy wypełniać wszystkich podanych niżej załączników. Wypełnia się tylko te, które dotyczą danego pracodawcy. 

Załączniki

  2.Wniosek 2017.pdf 134,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  3.InstrukcjaDoFormularza.pdf 97,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  4.Formularz de minimis.pdf 154,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  5.Ośw.o nieotrzymaniu.pdf 47,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  6.Ośw.o odwołaniu.pdf 43,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  7.Ośw.o wysok.pomocy.pdf 58,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8.Zawiadom.o nowej umowie.pdf 50,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  9.Zawiadom.o rozwi...niu umowy.pdf 45,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  10.Ośw.o zamieszka...lodociany.pdf 41,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  11.Ośw.o niekorz.-WSPÓLNIK.pdf 47,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  12.Ośw.o korzystan...WSPÓLNIK.pdf 47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  13.Ośw.sprawozd.finansowe.pdf 33,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  14.Ośw.spraw.bez s...rencyjnej.pdf 34,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1.Informacje ogólne 2017.pdf 76,09 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się